Socialantropologi. Beskattning. Programvara till finanssektorn. Och en liten smula nationalekonomi.

Lotta Björklund Larsen social anthropologist

Långa erfarenheter från både akademi och näringsliv ger sammantaget en ganska unik erfarenhet. Jag har forskat om samhällsekonomiska frågor från ett antropologiskt perspektiv samtidigt som jag har en djup erfarenhet och förståelse för vad det innebär att vara marknadsaktör. Kombinationen av dessa erfarenheter ger mig möjlighet att hjälpa företag och organisationer att finna nya vinklar på sin verksamhet, generera nytänkande och skapa konkurrensfördelar.

Mötet med SOCIALANTROPOLOGI och dess helhets perspektiv gav mig en revolutionerande insikt. Användandet av etnografiska och kvalitativa metoder, att ta människor på allvar, möjliggör ett helt annat grepp, helt andra möjligheter att adressera utmaningar-problem-frågeställningar i samhället. Mitt perspektiv utesluter inte användandet av kvantitativa data – men utgår istället från vad syftet är för en undersökning. Innan en undersökning görs måste man fråga sig hur de mest tillfredsställande svaren kan fås. Vilken typ av data behövs och hur skall den samlas in? Utmaningen är alltid att på bäst möjliga sätt kunna kombinera kvantitativa och kvalitativa data.

BESKATTNING Genom flertalet stora forskningsprojekt har jag skapat mig en djup och bred kunskap om beskattningens mekanismer och samhällspåverkan. Skatteverkets arbete och hur de skapar kunskap för att få oss att betala rätt skatt, svenskars rättfärdigande för att köpa svart arbete (skattefusk eller bytesekonomi), samarbetsformer mellan multinationella företag och skattemyndigheter, skattelotterier har varit några av de frågeställningar jag har forskat, publicerat och föreläst om. Mitt nytänkande kring att förstå beskattning ur ett kvalitativt perspektiv och en antropologiskt inspirerad agenda har rönt uppmärksamhet bland alla intressenter på skattearenan. Jag har bjudits in att föreläsa nationellt och internationellt om hur skattemyndigheter, skattebetalare och skattefuskare strävar efter legitimitet och ser på sin roll i ett samhälle statt i förändring. Jag har arrangerat ett antal workshops för skatteanalytiker där vi vänt och vridit på olika perspektiv för att förstå aktuell beskattningsproblematik. Men alltid med utgångspunkten att ta människor på allvar.

PROGRAMVARA TILL FINANSSEKTORN. Genom min näringslivskarriär och forskning har jag även skaffat mig en bred förståelse för digitaliseringens påverkan och potential. I näringslivet arbetade jag under 13 år med programmering, installation, utbildning och support av programvara för finansiella derivatprodukter. Även om det var länge sen och med en i dagens syn stenålders teknik, så är frågeställningarna desamma. I ett nyligen avslutat nätverksinitiering problematiserade vi algoritmernas påverkan på olika samhällsfenomen som beslutsfattande, arbetssätt, normer, värderingar, attityder etc. Följdfrågan är hur det alltmer automatiserade beslutsfattandet görs legitimt.

Nationalekonomi. Intresse för hur samhällsekonomin skall förstås fanns helt från början. Men för mig ställer nationalekonomisk forskning mer frågor än vad den förklarar. Dialoger mellan olika discipliner och perspektiv behövs mer än någonsin…